REGULAMIN

I. DEFINICJE

RoomMates Decor – to sklep internetowy dostępny w domenie www.roommatesdecor.eu, prowadzony jest przez P.H.U. ALFA Jarosław Pawlik reprezentowana przez Właściciela Jarosława Pawlika, z którym Klienci mogą kontaktować się za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie www.roommatesdecor.eu, adresu e-mail shop@roommatesdecor.eu oraz telefonicznie.

Dane adresowe/ kontaktowe:
P.H.U. ALFA Jarosław Pawlik
ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław
tel: 71 78 10 318
E-mail: shop@roommatesdecor.eu
NIP 894 196 64 20
Regon 731518610

Formularz rejestracji – udostępniony w RoomMates Decor formularz umożliwiający utworzenie Konta.

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika )w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika.

Klauzule – zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów na odpowiedniej stronie RoomMates Decor, których Użytkownik udzielił Sprzedawcy podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie bez rejestracji Konta.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

Konto – zbiór informacji przechowywanych w RoomMates Decor oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży.

Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w RoomMates Decor, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia.

Kupujący/Klient – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z konta.

Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Sprzedającego, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedającego.

Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w RoomMates Decor.

Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem RoomMates Decor.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego www.roommatesdecor.eu.

Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego.

Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem elektronicznym www.roommatesdecor.eu, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz na jakich warunkach można kupić Produkt u Sprzedającego, jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regulaminie.

Sprzedający – przedsiębiorca prowadzący działalność handlową pod nazwą P.H.U. ALFA Jarosław Pawlik z siedzibą w Cieszęcinie posiadający nr NIP 894-196-64-20 ,Regon.731518610.wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 002761 prowadzonej przez Burmistrza Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży.

Treść – komentarze, opinie lub oceny zamieszczane przez Użytkownika w RoomMates Decor. Możliwość zamieszczania Treści służy wyłącznie tym Użytkownikom, którzy zarejestrowali Konto po zalogowaniu się na właściwym Koncie.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem RoomMates Decor pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827). Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z RoomMates Decor.

Właściciel – P.H.U. ALFA Jarosław Pawlik, ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław .

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność polegającą na świadczenie usług architektonicznych lub usług polegających na aranżacji wnętrz, która dokonuje Zamówienia w ramach RoomMates Decor.

Zamówienie – deklaracja woli zakupu Produktu, uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem RoomMates Decor (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza), w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Produkt mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z RoomMates Decor i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.2. RoomMates Decor prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową dostępną w domenie www.roommatesdecor.eu drogą mailową, oraz na miejscu w siedzibie spółki.

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Produktów dostępnych w ramach RoomMates Decor,
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach RoomMates Decor.

2.4. Korzystanie z RoomMates Decor jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari z obsługą Java Script.

2.5. W celu korzystania z RoomMates Decor Zamawiający powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Zamawiający mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu RoomMates Decor oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk lub kopię.

2.7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.8. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane w RoomMates Decor, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

III. ZASADY KORZYSTANIA Z ROOMMATES DECOR

3.1. RoomMates Decor udostępnia Klientom możliwość zdalnej prezentacji Produktów, ich cen oraz zawarcia Umowy.

3.2. Klienci mają możliwość korzystania z usług RoomMates Decor dokonując rejestracji. Rejestracja następuje poprzez zdalne wypełnienie formularza rejestracji, udostępnianego w postaci „ikony” na stronie głównej RoomMates Decor i podanie wymaganych danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail. W trakcie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Hasło.

3.3. Warunkiem rejestracji jest oświadczenie o zapoznaniu się oraz akceptacja treści (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów]) niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz stosownych Klauzul dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazywania danych osobom trzecim w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień udostępniania oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Konto jest przypisane do Użytkownika, który ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.

3.5. Rejestracja Konta lub korzystanie z opcji bez rejestracji jest równoznaczne ze Świadczeniem usług w ramach prowadzenia konta w RoomMates Decor, która ma charakter bezterminowy. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i podlega prawu polskiemu. Każda ze stron umowy o świadczenie usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn.

3.6. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę dotyczącą prowadzenia Konta w RoomMates Decor w każdym czasie, poprzez (kliknięcie w przycisk „Usuń konto” znajdujący się w koncie Klienta po zalogowaniu, w zakładce „Edycja Twoich danych” lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3.7. W przypadku wypowiedzenia umowy dot. prowadzenia Konta, Konto Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika.

3.8. Konto dostępne jest dla Użytkownika, który zaloguje się na nim podając Login i Hasło. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, Umowy Sprzedaży lub umowy złożone przez osoby trzecie korzystając z Konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika.

3.9. Zawieranie Umów bez uprzedniej rejestracji w RoomMates Decor jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a) prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej RoomMates Decor poprzez podanie następujących danych niezbędnych dla jego identyfikacji: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy,
b) akceptacji (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów]) niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz stosownych Klauzul dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazywania danych osobom trzecim w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień udostępniania oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.10. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z RoomMates Decor, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela.

3.11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach RoomMates Decor Właściciel podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

IV. PRODUKTY I CENY

4.1. Wszystkie produkty dostępne w RoomMates Decor są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z zastrzeżeniem produktów tzw. outletowych, których ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione są w opisie danego produktu. Niezależnie od powyższego, wszystkie produkty w RoomMates Decor zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4.2. Produkty w RoomMates Decor są sprowadzane na indywidualne zamówienia Klienta.

4.3. Wszystkie zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone RoomMates Decor są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o wyglądzie, właściwościach i parametrach Produktu. Wygląd Produktu na zdjęciach prezentowanych w RoomMates Decor może różnić się w niewielkim stopniu od faktycznego wyglądu Produktu wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w RoomMates Decor specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Produktu. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy lub Sprzedającego wobec Użytkownika lub Kupującego będących Konsumentami.

4.4. Wszystkie ceny podane w RoomMates Decor są cenami brutto zawierającymi podatek VAT oraz cła.

4.5. Ceny podane w RoomMates Decor nie zawierają kosztów dostawy, wyszczególnione w trakcie składania Zamówienia.

4.6. Na każdy sprzedany Produkt wystawiana jest dowód zakupu i faktura.

4.7. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

1. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
2. płatność internetowa za pomocą systemu płatności – np.PayU lub PayPal.

4.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Przy zmianie ceny Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

4.9. Kupujący niebędący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

V. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

5.1. Użytkownik może złożyć Zamówienie w następujący sposób:

a) po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła,
b) bez koniczności rejestrowania Konta, wypełniając zdalnie formularz elektroniczny w RoomMates Decor, pod warunkiem akceptacji Regulaminu, Polityki i niezbędnych Klauzul.

5.2. Zamówienia w RoomMates Decor można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 18.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji RoomMates Decor oraz w razie jego awarii. Okresowa konserwacja RoomMates Decor odbywa się jeden (1) raz na miesiąc i nie będzie trwała dłużej niż czterdzieści osiem (48) godzin.

5.3. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik:

a) wybiera Produkt, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży, poprzez dodanie go do Koszyka,
b) wybiera sposób doręczenia Produktu z dostępnej listy,
c) wybiera miejsce Dostawy Produktów,
d) wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w RoomMates Decor,
e) weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Produktów, miejsce odbioru/dostawy Produktu, danych Użytkownika oraz cenę za Produkt lub cenę za Dostawę Produktu oraz formę płatności,
f) potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu, Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz, jeżeli wyrazi na to chęć, potwierdza jako wiążące go stosowne Klauzule,
g) zaznacza opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty,
h) potwierdza checkbooxem „Zamówienie tego Produktu wymaga sprowadzenia go pod indywidualne zamówienie, co oznacza, że zgodnie z przepisem art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta nie ma możliwości jego zwrotu, co nie wyłącza możliwości jego reklamacji”, co oznacza, że złożone zamówienie wiąże się z brakiem możliwości zwrotu zamówionego i sprowadzonego na specjalne zamówienie Klienta Produktu.

5.4. Bez względu na sposób złożenia Zamówienia, w przypadku wskazania jako miejsce odbioru – Dostawa do domu, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny – w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.

5.5. Bez względu na sposób składania Zamówienia (rejestracja Konta, formuła bez uprzedniej rejestracji), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru – odbiór pod adresem 53-680 Wrocław, ul. Braniborska 14, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

5.6. Wszelkie koszty związane z Zamówieniem są dostępne do wglądu Użytkownika przed złożeniem Zamówienia, w Koszyku. RoomMates Decor zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w niniejszym punkcie, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.

5.7. Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie potwierdzone w formie wiadomość elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie złożenia Zamówienia”. Stanowi ono jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Sprzedającego i nie kreuje dodatkowych zobowiązań po stronie Użytkownika ani Sprzedającego.

5.8. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Produktu i możliwość sprowadzenia przez Sprzedającego.

5.9. Potwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedającego za pośrednictwem RoomMates Decor po dokonaniu płatności przez Użytkownika i odnotowaniu kwoty na koncie Sprzedającego.

5.10. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie):

a) poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości,
b) zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. Użytkownik w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części może potwierdzić Sprzedającemu w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. W przypadku wyboru tej możliwości przez Użytkownika, przedmiotem Umowy Sprzedaży będą Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia. Termin realizacji wydłuża się o czas odpowiedzi Użytkownika.

5.11. Użytkownik będzie informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie Zamówienia, terminie dostawy itp. (przez e-mail, a także poprzez Konto).

5.12. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność online (Paypal, e-przelew oraz płatność kartą płatniczą za pośrednictwem Internetu) zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Produkt, najpóźniej w przeciągu 3go dnia roboczego(z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy – Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie.

5.13. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność przelewem tradycyjnym, zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Produkt , najpóźniej w przeciągu 3go dnia roboczego (z wyłączaniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy – Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie.

VI. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI ROOMMATES DECOR

6.1. Właściciel podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu RoomMates Decor.

6.2. Właściciel zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu RoomMates Decor, w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że powyższe postanowienie, odnoszące się do wydłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi (do 30 dni), nie stosuje się do reklamacji Produktów składanych przez Kupujących będących Konsumentami.

6.3. Właściciel może pozbawić Zamawiającego prawa do korzystania z RoomMates Decor, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów RoomMates Decor, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Zamawiającego Regulaminu, w szczególności, gdy Zamawiający:

a) podał w trakcie rejestracji w RoomMates Decor dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem RoomMates Decor naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników RoomMates Decor,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Właściciela za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię lub interes Właściciela lub marki RoomMates Decor.

VII. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

7.1. Użytkownik jest obowiązany do korzystania z RoomMates Decor w sposób zgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej.

7.2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania RoomMates Decor i niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w RoomMates Decor niezamówionej informacji handlowej, podejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem a także niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

7.3. Użytkownik ma prawo powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.

7.4. Użytkownik ma prawo powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu RoomMates Decor oraz o niewłaściwej jakości Usług.

7.5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Zamawiający może zgłaszać pisemnie na adres: RoomMates Decor – P.H.U. ALFA Jarosław Pawlik, ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, mailowo pod adres shop@roommatesdecor.eu lub przy użyciu formularza kontaktowego.

7.6. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług.

7.7. Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi przez Sprzedającego pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Sprzedającego. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką o treści „Wiadomość wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie mają możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie tj. wysyłając wiadomość e-mail w trybie odpowiedzi na tak generowany e-mail Sprzedającego. W związku z powyższym, Użytkownik przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do Sprzedającego powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres e-mail, tj. wskazany przez Sprzedającego jako właściwy do korespondencji. W razie wątpliwości informacje o korespondencyjnych adresach Sprzedającego można znaleźć w RoomMates Decor.

7.8. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem z RoomMates Decor nie będzie:

a) naruszał Regulaminu,
b) podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
c) naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Sprzedającego, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
d) dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.

7.9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Sprzedawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie Sprzedawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało w formie pisemnej (e-mail) doręczone Użytkownikowi (dzień skuteczności) i z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia (którego bieg liczy się od dnia skuteczności).

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

8.1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie trzydziestu (30) dni kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy o świadczenie.

8.2. Użytkownik może wykonać wskazane w pkt. 1 powyżej prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług na adres Sprzedawcy.

8.3. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, umowa ta uważana jest za niezawartą.

8.4. Powyższe uprawnienie nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej,
l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.5. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

8.6. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

8.7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.10. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.11. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

8.12. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

IX. DOSTAWA

9.1. Dostawa Produktów odbywa się w sposób i pod adres wskazany przez Zamawiającego w trakcie składania Zamówienia.

9.2. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

a) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,
b) odbiór osobisty ze sklepu stacjonarnego RoomMates Decor, ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław.

9.3. Koszty wysyłki uzależnione są od wagi i rozmiarów przesyłki i aktualnych cenników. O naliczonych kosztach wysyłki Kupujący jest informowany podczas składania Zamówienia.

9.4. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

9.5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

9.6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

9.7. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS . Koszty dostawy na terenie Polski ponosi Zamawiający.

9.8. Wysyłka Produktu poza granice Polski, może wiązać się dla Zamawiającego z dodatkowym kosztem dostawy, który każdorazowo zostanie uzgodniony z Zamawiającym przed realizacją zamówienia.

X. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

10.1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Zamawiającego wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących lub niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail shop@roommatesdecor.eu lub w formie pisemnej na adres P.H.U. ALFA Jarosław Pawlik, ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław Właściciel zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Zamawiającego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10.2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
b) datę zawarcia zamówienia stanowiącej podstawę reklamacji,
c) nr zamówienia,
d) nr faktury,
e) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania,
f) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
g) odpowiedzialność Właściciela z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona.

10.3. Klient jest obowiązany poinformować Sprzedawcę o wadliwym Produkcie w terminie 1miesiąca od stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

10.4. Kupujący zobowiązany jest odesłać Produkt na adres Sprzedającego na własny koszt.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

11.1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

11.2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług.

11.3. Użytkownik rejestrując się w RoomMates Decor podaje swoje dane osobowe dobrowolnie lecz są one niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Użytkownik, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z RODO.

11.4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Zamówienia za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez akceptację Regulaminu, Polityki Prywatności.

11.5. Sprzedawca przekaże dane osobowe Użytkownika osobom trzecim w celu realizacji Zamówienia min. w celu realizacji płatności internetowej podmiotom:

a) PayPro S.A., ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań,
b) DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

11.6. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

11.7. Sprzedawca udostępnia dane osobowe Użytkownika osobom trzecim dla celów innych niż przewidziane w pkt. 11.4 powyżej jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

11.8. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności.

11.9. Użytkownik może wyrazić zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

11.10. Użytkownik może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania Newslettera oraz innych informacji handlowych.

11.11. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane bezpośrednio przez Użytkownika poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tamże danych.

11.12. Dane osobowe Użytkownika/Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

11.13. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika/Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności RoomMates Decor.

XII. PRAWA AUTORSKIE

12.1. Strona internetowa RoomMates Decor chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych RoomMates Decor jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

12.2. Sprzedawca na podstawie umowy dotyczącej świadczenia Usług udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Użytkownika z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych RoomMates Decor jedynie na potrzeby własne i niekomercyjne Użytkownika w celu skorzystania z Usług, zawarcia Umowy Sprzedaży, lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów.

12.3. Licencja, o której mowa w pkt. 12.2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej odnośnej umowy o świadczenie Usług.

XIII. POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

13.1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

13.2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. Regulamin dostępny jest w RoomMates Decor.

14.2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

14.3. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Sprzedawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

14.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Produkt i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

14.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem a Zamawiającym zostaje poddane sądowi właściwemu dla miasta Wrocławia.

14.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

14.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z RoomMates Decor spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

14.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

14.9. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

14.10. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2020.